Вiнницька торгово - промислова палата
Мапа сайту
(0432) 53-00-07
Головна » Послуги » Захист бізнесу » Третейський розгляд спорів
Третейський розгляд спорів

Третейський суд при Вінницькій торгово-промисловій палаті утворено за рішенням Президії Вінницької торгово-промислової палати від 21 червня 2004 року на підставі Закону України “Про третейські суди” і зареєстровано Вінницьким обласним управлінням юстиції 22 вересня 2004 року.

Третейський суд є недержавною незалежною постійно діючою установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суд при Вінницькій ТПП не має статусу юридичної особи.

Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Третейський суд провадить свою діяльність відповідно до Закону України “Про третейські суди” та Положення про Третейський суд при Вінницькій торгово-промисловій палаті, затвердженого рішенням Президії Вінницької ТПП від 21.06.2004р. №9.

Порядок та правила вирішення спорів у третейському суді визначаються його Регламентом, затвердженим Президією Вінницької ТПП.

Основні переваги розгляду спору у третейському суді:

 • оперативність та швидкість, відсутність бюрократичних та корупційних проявів;
 • конфіденційність третейського розгляду;
 • право сторін призначати третейських суддів та визначати місце третейського розгляду;
 • незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону;
 • остаточний характер рішення та можливість оскарження цього рішення лише з процесуальних підстав, передбачених Законом України “Про третейські суди”;
 • негайне набрання чинності рішенням;
 • можливість примусового виконання рішення;
 • мінімізація витрат на третейський розгляд.

Компетенція Третейського суду при Вінницькій ТПП

На розгляд до Третейського суду може бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України “Про третейські суди”та іншими законодавчими актами.

Не можуть передаватися на розгляд Третейського суду:

 • справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 • справи, пов’язані з державною таємницею;
 • справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справи, однією із сторін яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справи у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справи у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасником (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справи, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 • справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Підстави для звернення до третейського суду

Третейський суд приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності між сторонами письмової третейської угоди про передачу всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин, незалежно від того, носять вони договірний характер чи ні.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження у договорі (контракті) або у вигляді окремої письмової угоди. Третейська угода повинна відповідати вимогам Закону України “Про третейські суди”.

Для включення до договорів (контрактів) рекомендується третейське застереження такого змісту:

“Будь-який спір, що виникає з цього договору (контракту) або у зв’язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Третейського суду при Вінницькій торгово-промисловій палаті.

Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Третейського суду при Вінницькій торгово-промисловій палаті.”

 

Порядок відкриття третейського провадження, формування третейського суду та третейського розгляду визначається Регламентом третейського суду. Строк третейського розгляду не може перевищувати 60 календарних днів з дня формування третейського суду.

Склад та розмір витрат, пов’язаних з третейським розглядом, порядок їх сплати і розподілу між сторонами визначається Положенням про витрати, пов’язані з третейським розглядом у  третейському суді, яке є невід’ємною частиною Регламенту.

Обов’язковість рішення третейського суду

Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених статтею 51 Закону України “Про третейські суди”.

Рішення підлягає добровільному виконанню зобов’язаною стороною в установлений рішенням строк без будь-яких зволікань чи застережень. Якщо строк виконання у рішенні не установлений, рішення підлягає негайному виконанню. У разі відмови від добровільного виконання рішення воно підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому Законом України “Про виконавче провадження”. Порядок видачі виконавчого документа та порядок примусового виконання рішення третейського суду визначається законом.

Організація Третейського суду

Третейський суд очолює голова.

Голова третейського суду має заступника.

Функції з організаційного забезпечення діяльності Третейського суду, а також діловодство здійснює відповідальний секретар.

Третейський розгляд справи здійснюється третейськими суддями, які призначаються сторонами або Головою третейського суду з числа осіб, включених до списку третейських суддів. Нині цей список налічує 8 осіб – визнаних фахівців у різних галузях права, юристів, адвокатів, які  мають досвід третейського розв’язання спорів.

 

Контактна особа: Фролова Наталія Станіславівна
Тел.: (096) 595-99-75
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua

Версія для друку
Версія для друку