Вiнницька торгово - промислова палата
Мапа сайту
(0432) 53-00-07
Третейський розгляд спорів

Третейський суд при Вінницькій торгово-промисловій палаті утворено за рішенням Президії Вінницької торгово-промислової палати від 21 червня 2004 року на підставі Закону України “Про третейські суди” і зареєстровано Вінницьким обласним управлінням юстиції 22 вересня 2004 року.

Третейський суд є недержавною незалежною постійно діючою установою, що утворена для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суд при Вінницькій ТПП не має статусу юридичної особи.

Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Третейський суд провадить свою діяльність відповідно до Закону України “Про третейські суди” та Положення про Третейський суд при Вінницькій торгово-промисловій палаті, затвердженого рішенням Президії Вінницької ТПП від 21.06.2004р. №9.

Порядок та правила вирішення спорів у третейському суді визначаються його Регламентом, затвердженим Президією Вінницької ТПП.

Основні переваги розгляду спору у третейському суді:

 • оперативність та швидкість, відсутність бюрократичних та корупційних проявів;
 • конфіденційність третейського розгляду;
 • право сторін призначати третейських суддів та визначати місце третейського розгляду;
 • незалежність третейських суддів, підкорення їх тільки закону;
 • остаточний характер рішення та можливість оскарження цього рішення лише з процесуальних підстав, передбачених Законом України “Про третейські суди”;
 • негайне набрання чинності рішенням;
 • можливість примусового виконання рішення;
 • мінімізація витрат на третейський розгляд.

Компетенція Третейського суду при Вінницькій ТПП

На розгляд до Третейського суду може бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України “Про третейські суди”та іншими законодавчими актами.

Не можуть передаватися на розгляд Третейського суду:

 • справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 • справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 • справи, пов’язані з державною таємницею;
 • справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 • справи про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 • справи, однією із сторін яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 • справи у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 • справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 • справи у спорах, що виникають з трудових відносин;
 • справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасником (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 • інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 • справи, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 • справи, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 • справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Підстави для звернення до третейського суду

Третейський суд приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності між сторонами письмової третейської угоди про передачу всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин, незалежно від того, носять вони договірний характер чи ні.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження у договорі (контракті) або у вигляді окремої письмової угоди. Третейська угода повинна відповідати вимогам Закону України “Про третейські суди”.

Для включення до договорів (контрактів) рекомендується третейське застереження такого змісту:

“Будь-який спір, що виникає з цього договору (контракту) або у зв’язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Третейського суду при Вінницькій торгово-промисловій палаті.

Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Третейського суду при Вінницькій торгово-промисловій палаті.”

 

Порядок відкриття третейського провадження, формування третейського суду та третейського розгляду визначається Регламентом третейського суду. Строк третейського розгляду не може перевищувати 60 календарних днів з дня формування третейського суду.

Склад та розмір витрат, пов’язаних з третейським розглядом, порядок їх сплати і розподілу між сторонами визначається Положенням про витрати, пов’язані з третейським розглядом у  третейському суді, яке є невід’ємною частиною Регламенту.

Обов’язковість рішення третейського суду

Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених статтею 51 Закону України “Про третейські суди”.

Рішення підлягає добровільному виконанню зобов’язаною стороною в установлений рішенням строк без будь-яких зволікань чи застережень. Якщо строк виконання у рішенні не установлений, рішення підлягає негайному виконанню. У разі відмови від добровільного виконання рішення воно підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому Законом України “Про виконавче провадження”. Порядок видачі виконавчого документа та порядок примусового виконання рішення третейського суду визначається законом.

Організація Третейського суду

Третейський суд очолює голова.

Голова третейського суду має заступника.

Функції з організаційного забезпечення діяльності Третейського суду, а також діловодство здійснює відповідальний секретар.

Третейський розгляд справи здійснюється третейськими суддями, які призначаються сторонами або Головою третейського суду з числа осіб, включених до списку третейських суддів. Нині цей список налічує 8 осіб – визнаних фахівців у різних галузях права, юристів, адвокатів, які  мають досвід третейського розв’язання спорів.

 

Контактна особа: Фролова Наталія Станіславівна
Тел.: (096) 595-99-75
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua

Судова експертиза

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи,  що  перебуває  у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Законодавство України про судову експертизу складається із Закону “Про судову експертизу”, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, інших нормативно-правових актів.

Експерти Вінницької торгово-промислової палати проводять наступні види судових експертиз:

 1. Економічна експертиза
 2. Будівельно-технічна експертиза.
 3. Автотоварознавча експертиза.
 4. Товарознавча експертиза.
 5. Земельно-технічна експертиза.
 6. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

 

Послуга надається відділом оцінки майна та судових експертиз.
E-mail: privat@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 53-17-37
Моб.: +38 067 424 80 74

Товарознавча експертиза

1. Експертиза з визначення кількості (комплектності) товару:

 • визначення кількості наливних вантажів в залізничних вагонах, цистернах об’ємно-масовим методом (приладами Вінницької ТПП: метрштоком, ареометрами, пробовідбірниками);
 • визначення кількості (ваги) товару в залізничних вагонах методом визначення маси брутто, тари и нетто;
 • визначення кількості і стану упаковки в транспортних засобах товарів (цукор-пісок, мінеральні добрива в мішках та ін.);
 • визначення комплектності і технічного стану обладнання, яке надходить в транспортних засобах (експерти визначають, чи є обладнання новим або було у користуванні, визначають ступінь зносу);
 • визначення об’єму лісоматеріалів у залізничних вагонах і в автотранспорті;
 • визначення кількості товарів народного споживання та сировини, комплектності обладнання – перерахунком, зважуванням, замірами.

2. Експертиза з визначення якості продовольчих і промислових товарів:

 • якість продовольчих та промислових товарів (відбір зразків (проб), формування та пломбування контрольних зразків, проведення хімічних аналізів в незалежних акредитованих лабораторіях);
 • якість продовольчих товарів (органолептичні показники, відбір проб для подальших лабораторних аналізів з метою визначення фізико-хімічних і мікробіологічних показників);
 • якість промислових товарів, в тому числі на предмет визначення характеру дефектів (виробничі або ті, що виникли в наслідок неправильної експлуатації споживачем).

3. Визначення норми виходу готової продукції (норми розходу сировини) при переробці товару:

 • процентного вмісту вартості продукту для переробки у вартості готової продукції;
 • вихід кількості готової продукції з сировини за договором на переробку продукту;

4. Недержавна експертиза в сфері державного експортного контролю

 • ідентифікація промислової групи товарів, які вивозяться/ввозяться з/в України/у в режимі експорту/ імпорту на всіх видах транспорту;
 • віднесення товарів до товарів військового або подвійного використання відповідно до термінології, визначеної в Законі України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення і подвійного використання”;
 • визначення відповідності/невідповідності товарів найменуванню і опису обладнання, внесеного до “Списків товарів подвійного використання”, які можуть бути використані для переміщення звичайних видів зброї, військової і спеціальної техніки.

5. Визначення технічного стану побутової техніки, якості товарів народного споживання, повернутих у період гарантійного строку експлуатації

 • визначення характеру виникнення дефектів в товарах в гарантійні терміни експлуатації (взуття, меблів);
 • визначення дефектів виробничого характеру в товарах, що не мають гарантійних термінів експлуатації, але згідно з законом “Про захист прав споживачів”, в випадках наявності таких дефектів, споживач має право звернутися до продавця з претензією протягом двох років;
 • визначення дефектів у виробах, виготовлених на індивідуальне замовлення (меблі, швейні вироби, вікна ПВХ);
 • оцінка виробів, що пройшли хімічне чищення.

6. Перевірка відповідності характеристик промислового обладнання технічним умовам контракту.

7. Визначення причин пошкодження обладнання та розміру завданого збитку.

8. Визначення вартості товару на внутрішньому ринку України:

 • визначення оптової/роздрібної ринкової вартості товару на внутрішньому ринку України;
 • підтвердження відпускної вартості товару, що виготовляється підприємством;
 • визначення дійсної ринкової вартості товару.

9. Визначення розміру завданого збитку.

10. Проведення ідентифікації фактично отриманого товару.

11. Участь у роботі комісій по знищенню неякісних товарів і товарів із закінченим терміном придатності.

12. Експертиза з визначення фактичного виходу пиломатеріалів.

13. Визначення єдиного виробника продукції/послуг.

14. Розгляд звернення суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво (забудовників), щодо надання їм експертного висновку про підтвердження перенесення термінів здачі об’єктів будівництва.

15. Підтвердження факту виникнення простою підприємства через причини економічного характеру.

16. Підтвердження або спростування наявності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення.

17. Підтвердження індивідуальних тимчасових базових лінійних норм витрат палива і мастильних матеріалів на пробіг автомобіля.

 

Послуга надається відділом експертизи та сертифікації товарів.
E-mail: babiy@expert.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 61-10-81

Впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності харчових продуктів

Вінницька торгово-промислова палата надає методичну допомогу щодо впровадження національних та міжнародних стандартів з систем менеджменту якості, безпечності харчових продуктів, екологічного менеджменту згідно з вимогами ISO серії 9000, ISO 22000, ISO 14001.

Фахівці методичного центру проводять діагностичний аудит, який включає аналіз первинного стану підприємства на відповідність міжнародним стандартам або стандартам, які вимагаються третьою стороною (наприклад, аудит з боку торгівельних мереж). Діагностичний аудит включає наступні етапи:

1) повний аналіз існуючої документації;
2) огляд інфраструктури підприємства;
3) співбесіди із персоналом.

Після закінчення роботи видається ретельний звіт з повним описом невідповідностей та рекомендацій щодо усунення.

 

Послуга надається методичним центром з розвитку систем менеджменту.
E-mail: ludpig@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-57,
Моб.:+38 (098) 417-05-39

Сертифікати походження товарів / послуг

Сертифікат походження товару – це документ, який однозначно свідчить про країну походження товару, виданий органом держави-експортера, уповноваженим відповідно до національного законодавства. Він застосовується під час митного оформлення товару в країні імпорту.

Вінницька ТПП видає сертифікати походження наступних форм:

 • Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) – форма сертифіката, яку видають на всі товари при експорті до країн, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; також видають у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари.
 • Сертифікат походження загальної форми (російською мовою) для експорту товарів до країн.
 • Сертифікат походження форми СТ-1 (російською мовою) – видають на товари, що експортуються до країн СНД.
 • Сертифікат форми “А” (англійською або французькою мовами) – видають на товари, які підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів в рамках Генеральної системи преференцій (країни ЄС, Японія, Туреччина, США).
 • Сертифікат форми EUR.1, серія М (англійською мовою) – для експорту товарів до Республіки Македонія.
 • Сертифікат походження форми У-1 (українською мовою) застосовують в межах митної території України у разі потреби підтвердження українського походження товарів, які знаходяться в обігу в межах митної території України.
 • Сертифікат походження для засвідчення товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів (англійською мовою) застосовується для підтвердження українського походження товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів.
 • Сертифікат походження послуг – сертифікат для підтвердження факту виконання послуги (наприклад, транспортні перевезення) українським підприємством або суб’єктом ЗЕД України в межах або за межами митної території України. Цей сертифікат застосовують в межах України.

Послуга надається відділом експертизи та сертифікації товарів.
E-mail: babiy@expert.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 61-10-81

 

Патентні послуги
 1. Підготовка та подання на реєстрацію заявок і отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (торгові марки; винаходи; корисні моделі; промислові зразки).
 2. Підготовка документів для реєстрації об’єктів авторського права.
 3. Патентний пошук інформації.
 4. Підготовка документів для реєстрації договорів щодо розпорядження правами на об’єкти інтелектуальної власності в Україні.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в штаті Вінницької ТПП працює єдиний у Вінницькій області Патентний повірений України!

Послуга надається відділом зовнішньоекономічних зв’язків та перекладів.
E-mail: shevchenko@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-03-54
Моб.: +38 067 433 57 83
Факс: +38 (0432) 52-59-66

Незалежна оцінка майна та майнових прав
 1. Оцінка нерухомості: житлова, нежитлова та комерційна нерухомість, земельні ділянки.
 2. Оцінка машин і оцінка обладнання: виробниче устаткування, верстати, прилади, обладнання, інвентар.
 3. Оцінка колісних транспортних засобів – автомобілі, причепи.
 4. Оцінка літальних апаратів: літаки, гелікоптери та інша літальна техніка.
 5. Оцінка судноплавних засобів: човни, катери, яхти, кораблі.
 6. Оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів, паїв, майнових прав і нематеріальних активів – майно в складі цілісного майнового комплексу, підприємство, бізнес; права за договорами оренди.
 7. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 

Послуги надаються відділом оцінки майна та судових експертиз.
E-mail: privat@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 53-17-37
Моб.: +38 067 4248074

Геодезичні та землевпорядні роботи

Землеустрій включає в себе систему заходів, що направлені на регулювання земельних відносин, організацію використання землі, облік та оцінку земельних ресурсів, складання територіальних на внутрішньогосподарських планів.

Вінницька ТПП надає послуги із розробки наступних видів документації:

 • проект відведення земельної ділянки;
 • зміна цільового призначення земельної ділянки;
 • проект обгрунтування сівозміни;
 • технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки;
 • технічна документація на поділ/об’єднання земельної ділянки;
 • нормативна грошова оцінка;
 • експертна грошова оцінка.

В якості вихідних даних для проведення землевпорядних робіт виступають результати геодезичних вишукувань:

 • кадастрова зйомка земельної ділянки;
 • топографічна зйомка земельної ділянки;
 • винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) і т.д.

Послуги надаються відділом оцінки майна та судових експертиз.
E-mail: privat2@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 53-17-37
Моб.: +38 067 770 77 90

Переклади
 1. Переклад усіх видів документів з/на іноземні мови (англійська, французька, німецька, чеська, словацька, польська, угорська, іспанська, португальська, італійська, голландська, російська, білоруська, молдавська, турецька, арабська, азербайджанська, болгарська, сербська, хорватська).
 2. Перевірка перекладів із зазначених мов на відповідність оригіналу.
 3. Послуги перекладачів при телефонних переговорах, листуванні.
 4. Супровід переговорів, презентацій, ділових зустрічей, інших міжнародних заходів.

Наші переклади можуть засвідчуватись нотаріально!

Послуга надається відділом зовнішньоекономічних зв’язків та перекладів.
E-mail: shevchenko@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-03-54
Моб.: +38 067 433 57 83
Факс: +38 (0432) 52-59-66

Штрихове кодування товарів

Штрихове кодування є всесвітньо прийнятим засобом маркування товарів. Нанесений штриховий код дозволяє однозначно ідентифікувати товар та його виробника або дистриб’ютора. Наявність штрихового коду на товарах дозволяє автоматизувати облік, касове обслуговування, і є необхідним при автоматизації процесів транспортування і продажі.

Коли товар марковано штриховим кодом – його конкурентоспроможність значно зростає. Кожний ідентифікаційний номер є унікальним.

Штриховий код – це комбінація вертикальних смуг і цифр (розташування яких регламентовані певними правилами), що представляє собою той чи інший товар у закодованому вигляді. Код дозволяє швидко і точно зчитати інформацію про товар за допомогою електронного пристрою – сканера. Всесвітня система товарної нумерації GS1 – це інтегрована система всесвітніх стандартів, що забезпечує точну ідентифікацію товарів, послуг і торгових партнерів, а також інформаційні комунікації щодо них.

Система GS1, зокрема штрихове кодування, є спільною всесвітньою мовою торгових стосунків у будь-якій галузі та в будь-якій країні.

Роботу всесвітньої товарної нумерації координує та несе відповідальність за унікальність ідентифікаційних номерів (штрихкодів) Міжнародна організація GS1. Асоціація Товарної Нумерації України ”ДжіЕс1 Україна” є членом Міжнародної організації GS1 та її офіційним представником в Україні.

Відділ штрихового кодування Вінницької ТПП виконує функції Предcтавника Асоціації “ДжіЕс1 Україна” на території Вінницької області згідно Договору про уповноваження на представництво № 01/2005 від 26 грудня 2005 року.

 

Сфера послуг:

 • Надання інформації про призначення всесвітньої системи товарної нумерації GS1, Міжнародну асоціацію GS1, асоціацію “ДжіЕс1 Україна”, їхні цілі та завдання, повноваження, структуру, умови членства.
 • Консультації, довідки та методичні рекомендації щодо питань штрихового кодування та застосування всесвітньої системи товарної нумерації GS1.
 • Сприяння у підготовці та оформленні необхідних документів щодо реєстрації суб’єктів господарювання в асоціації “ДжіЕс1 Україна”, укладання від імені асоціації відповідних договорів та додаткових угод на членство в асоціації “ДжіЕс1 Україна” та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1.
 • Сприяння оформленню заявок щодо присвоєння товарам ідентифікаційних номерів GS1, опрацьовування даних заявок та сприяння в отриманні свідоцтв на присвоєнні ідентифікаційні номери GS1.
 • Занесення суб’єктів господарювання та відомостей про товари в електронний банк даних.
 • Допомога у виборі типорозмірів, розміщені штрихових кодів та консультації щодо їх друку.
 • Виготовлення майстер-файлів (комп’ютерних зображень штрихових кодів) у повній відповідності з державними стандартами України.
 • Контроль якості друку штрихкодових позначок (верифікація).
 • Консультації щодо практичного застосування штрихових кодів та вибору технічних засобів їх нанесення та зчитування.
 • Здійснення нагляду за відповідністю застосування членами асоціації “ДжіЕс1 Україна” ідентифікаційних номерів, маркування штрихкодовими позначками товарів та інших об’єктів обліку вимогам чинного законодавства України, державних стандартів України та специфікацій асоціації “ДжіЕс1 Україна”.

 

Послуга надається відділом штрихового кодування.
E-mail: ean@gs1.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-72

Навчання у сфері публічних закупівель

Відповідно до Закону “Про публічні закупівлі” встановлена обов’язкова вимога щодо навчання (підвищення кваліфікації) тендерного комітету.

Вінницька торгово-промислова палата, з 2005 року, здійснює навчання на постійно діючих курсах для членів тендерних комітетів. Курси проводяться у спеціально облаштованій аудиторії в центрі міста за адресою: вул. Соборна, 67 (к.102).

Вартість участі у навчанні складає 2100 грн з особи (з урахуванням ПДВ) та включає консультації під час проведення курсів, забезпечення нормативно-правовою літературою, кави-брейк та повноцінні обіди. Для дитячих будинків та інтернатів вартість навчання становить 1500 грн з особи.

Вартість участі у навчанні в режимі онлайн за допомогою сервісу для проведення онлайн-конференцій Zoom складає 1500 грн з особи та включає консультації під час проведення курсів.

Орієнтовна Програма навчання фахівців у сфері публічних закупівель

Заняття проводяться провідними експертами – практиками у сфері публічних закупівель України. Розглядаємо можливість виїздного навчання на вашій базі.

Після завершення навчання видаються відповідні Сертифікати.

Графік проведення навчань на 2021 рік: 

 • 05 – 06 липня
 • 26 – 27 серпня

Лектор – Кіт Віктор Миколайович

Форма заявки

Послуга надається відділом організаційного розвитку та комунікацій.
E-mail: travel@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-07-12

Пропонуємо якісне надання правової, консультаційної та практичної допомоги при здійсненні Замовниками публічних закупівель (тендерів)

З метою ефективного використання замовниками коштів при забезпеченні потреб держави або територіальної громади, професійно:

 • допоможемо в організації та проведенні тендерів (від прийняття замовником рішення про проведення торгів до завершення виконання договору про закупівлю);
 • надамо консультації та роз’яснення щодо законодавства про публічні закупівлі;
 • підготуємо тендерну документацію та повний пакет документів необхідний для здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
 • надамо відповіді учасникам на звернення та скарги щодо проведення тендеру;
 • забезпечимо юридичний супровід при укладенні та виконанні договорів за результатами публічних закупівель;
 • допоможемо у вирішенні інших правових питань, з якими стикається замовник в процесі своєї діяльності (договірна, претензійна робота, представництво в судах тощо).

Учасникам:

 • Допомога в реєстрації учасників на електронних майданчиках;
 • Підготовка учасникам тендерних пропозицій та правовий супровід їх участі в тендерах;
 • Правова допомога при здійсненні господарської діяльності учасниками (договірна, претензійна робота, представництво в судах тощо).

Послуга надається відділом організаційного розвитку та комунікацій.
E-mail: travel@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-07-12

Підключення до мережі інтернет та хостинг
 1. Підключення по каналах постійного доступу. Таким типом підключення комп’ютер отримує постійний зв’язок з мережею Інтернет з гарантованою швидкістю передачі даних. Оплата нараховується не за час роботи на лінії, а тільки за об’єм отриманої інформації згідно з обраним тарифним пакетом. Постійне підключення надає можливість підключити до Інтернет локальну мережу, приймати та передавати будь-який обсяг інформації, організувати власний поштовий або веб-сервер та багато іншого.
 2. Послуги сеансового підключення. Цей тип підключення – найпростіший та найдешевший спосіб з’єднання з мережею Інтернет. Доступ здійснюється по звичайній телефонній лінії (комутована лінія зв’язку) за допомогою модема. Не потрібно платити абонплату. Активувати підключення досить легко, навіть не маючи великого досвіду роботи з комп’ютером. Стандартний пакет послуг, який надається при підключенні, містить можливість повного доступу до веб-ресурсів Інтернет, електронну пошту та підписку до телеконференіцій. Активізувати даний тип з’єднання можна, придбавши інтернет-картку VIC і послідовно виконавши усі вказівки, що на ній надруковано, або завітавши до нашого офісу і уклавши договір на надання послуг.
 3. Розміщення веб-сайтів (хостинг) – це комплекс послуг з організації та підтримки веб-серверів (саме програмної частини) на нашому сервері, системного адміністрування та забезпечення взаємодії сайту з Інтернет. Це недорогий та ефективний спосіб представити свою компанію. Не потрібно купувати додаткове обладнання та програмне забезпечення, сайт можна контролювати, маючи лише сеансове підключення до мережі Інтернет. Ми також надаємо можливість компонувати свій сайт зі складових компонентів, обираючи лише потрібне.
 4. Реєстрація та делегування доменних імен – це розміщення та збереження інформації про доменне ім’я та відповідних йому серверах доменних імен (DNS) на серверах DNS домену верхнього рівня, що забезпечує функціонування домену в мережі Інтернет. Вінницька торгово-промислова палата є Реєстратором доменних імен у зонах ua і com.ua, також ми реєструємо домени в міжнародних зонах верхнього рівня com/net/org/info та інших.
 5. Надання електронних поштових скриньок виду name@mail.vn.ua. Згідно з Регламентом надання послуг вузла Інтернет «ВінНест» фізична особа може відкрити безкоштовно до трьох поштових скриньок на один договір, а юридична особа – до десяти.

 ​ ​

Послуга надається центром комп’ютерних технологій.
E-mail: sansan@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-50

Конференц-сервіс

Вінницька торгово-промислова палата пропонує зручний конференц-сервіс в центрі міста. До Ваших послуг 2 конференц-зали із сучасною технікою, що дозволяє провести Ваш захід на високому професійному рівні. У нас створені найкращі умови для проведення конференцій, семінарів, тренінгів, бізнес-зустрічей.

Конференц-зал по вул. Соборна, 68 вміщує 80 осіб, є ідеальним місцем для проведення навчальних занять, семінарів, тренінгів та прес-конференцій – 450 грн/год (в т.ч. ПДВ).

Конференц-зал по вул. Соборна, 67 розрахований для вільного розміщення понад 30 осіб. Облаштування залу створює приємну атмосферу для проведення ділових переговорів, засідань, зустрічей та презентацій – 400 грн/год (в т.ч. ПДВ).

Також до Ваших послуг простора аудиторія, в якій є можливість розмістити стільці у зручному для Вас порядку.

До вартості оренди входить:

 • безпровідний інтернет;
 • конференц-обладнання: проектор, фліп-чарт.

Також для Вас ми можемо організувати додатковий сервіс:

 • кейтеринг (кава-брейк, фуршет, бізнес-ланч);
 • допомога в бронюванні готелю, організація фото- і відеозйомки;
 • організація синхронного перекладу.

Послуга надається відділом організаційного розвитку та комунікацій.
E-mail: travel@cci.vn.ua, larisa@org.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-07-12

 
Arrow
Arrow
Туристичні послуги
 1. Діловий туризм.
 2. Пляжний відпочинок в Україні та за кордоном.
 3. Відпочинок на гірськолижних курортах.
 4. Автобусні тури по Європі.
 5. Екскурсійні та оздоровчі тури по Україні.
 6. Тури вихідного дня.

Відпочинок на будь-який смак!

Послуги надаються відділом організаційного розвитку та комунікацій.
E-mail: travel@cci.vn.ua, larisa@org.cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-07-12

 

ВАЖЛИВО! Затримка / відміна рейсу і права пасажирів

На жаль, останнім часом (квітень, травень, червень, липень 2018 роки) український туризм накрила хвиля затримок авіарейсів або їх скасування.

Ми хотіли б поділитися інформацією, які права є у пасажира і на яку компенсацію можна розраховувати.

Всі регулярні і чартерні перевезення в Україні регулюються Повітряним кодексом України, правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, базовими законами про права споживачів та іншими підзаконними актами.

Купуючи авіатур, Ви отримуєте на руки авіаквиток, який є договором між Вами і авіакомпанією, він і служить документом, на підставі якого Ви можете вимагати компенсації в разі не виконання будь-яких умов авіакомпанією.

Так що ж Вам належить в разі затримки або скасування рейсу?

 

Трапився овербукінг – продали на рейс більше місць, ніж в літаку

В цьому випадку авіаперевізник самостійно проводить опитування серед пасажирів, які готові відмовитися від цього авіаперельоту за винагороду пасажиру.

Крім компенсації пасажиру авіакомпанія зобов’язана запропонувати на вибір:

 1. Протягом 7 днів повне повернення вартості авіаквитка, за яку був куплений квиток. Якщо частина маршруту вже виконана, тоді тієї частини, яка не виконана.

 2. Заміну маршруту до пункту призначення при першій нагоді або пізніше при наявності вільних місць. Авіакомпанія може запропонувати варіант полетіти Вам стикувальним або прямим рейсом іншої авіакомпанії.

При цьому всі витрати з перевезення пасажира з аеропорту, де було відмовлено в перевезенні, до аеропорту, з якого починається альтернативний маршрут, і від аеропорту альтернативної посадки до основного аеропорту призначення, виконується за рахунок авіакомпанії.

Але є один нюанс, якщо раптом виявилося, що немає пасажирів, які хочуть добровільно відмовитися від перельоту або їх менше, ніж необхідно, тоді авіакомпанія має право відмовити пасажиру проти його волі.

Ось в цьому випадку авіакомпанія зобов’язана виплатити Вам компенсацію в розмірі:

 • 250 євро – для рейсів дальністю польоту до 1500 кілометрів;

 • 400 євро – для рейсів дальністю польоту від 1500 до 3500 кілометрів;

 • 600 євро – для рейсів дальністю польоту понад 3500 кілометрів.

Авіакомпанія може зменшити на 50% цю компенсацію, Якщо Вам було запропоновано альтернативний переліт і час прибуття в пункт призначення не перевищує 2 години для рейсів дальністю 1500 км, 3 години — для рейсів дальністю від 1500 до 3500 км і 4 години — для рейсів дальністю понад 3500 км.

Якщо говорити простіше, то якщо у Вас приліт в місце призначення був запланований о 14:00, а Вам запропонували, наприклад, рейс, який прибуває о 15:30, то авіакомпанія може виплатити Вам половину компенсації.

 

Затримка рейсу

Якщо Ваш рейс затримується на термін від 2 годин, то Ви маєте право вимагати від авіакомпанії дати Вам можливість зробити 2 телефонних дзвінка або відправити 2 повідомлення електронною поштою. Також авіакомпанія зобов’язана надати прохолодні напої.

Якщо рейс затримується більш ніж на 4 години, Вас зобов’язані погодувати, гарячі страви повинні видавати кожні 6-8 годин в залежності від часу доби.

Ну, а в разі затримки рейсу і перенесення його на наступний день, авіакомпанія зобов’язана надати номер в готелі, харчування та забезпечити трансфером за маршрутом аеропорт — готель — аеропорт.

При тривалій затримці рейсу — більше 5 годин, авіакомпанія зобов’язана, крім компенсації, надати варіанти:

 1. Протягом 7 днів повне повернення вартості авіаквитка, за яку був куплений квиток. Якщо частина маршруту вже виконана, тоді тієї його частини, яка не виконано.

 2. Заміну маршруту до звичайно пункту призначення при першій нагоді або пізніше при наявності вільних місць. Авіакомпанія може запропонувати варіант полетіти вам стикувальним або прямим рейсом іншої авіакомпанії.

І розмір компенсації залишається таким же:

 • 250 євро – для рейсів дальністю польоту до 1500 кілометрів;

 • 400 євро – для рейсів дальністю польоту від 1500 до 3500 кілометрів;

 • 600 євро – для рейсів дальністю польоту понад 3500 кілометрів.

Отже, наші поради що робити, якщо Ваш рейс затримали або скасували, або при овербукінгу:

 1. Обов’язково взяти довідку у авіакомпанії про причини затримки або скасування або відмови в перевезенні. Якщо таку довідку не дають, то попросіть представника авіакомпанії відзначити це у Вашому посадковому талоні і поставити штамп, а при посадці на борт потрібно обов’язково попросити, щоб представник авіакомпанії вказав реальний час вильоту.

 2. Вимагати від представника авіакомпанії дотримуватися Ваших прав відповідно до Повітряного кодексу України (на території України) та Монреальської конвенції (за межами України).

 3. У разі відмови авіаперевізником надати послуги відповідно до Ваших прав — зберігати всі чеки по витратам на харчування, прохолодні напої, проживання.

 4. Попросити авіаперевізника замінити Ваш авіаквиток на інший рейс.

 5. У разі відмови авіаперевізником надати альтернативний варіант авіаперевезення, купити самостійно квитки на інший рейс, обов’язково зберегти квитки і чеки про покупку.

 6. Пам’ятайте, нервові клітини не відновлюються тому краще дотримуватися спокою.

Для чого вам це потрібно?

Щоб по прильоту додому у Вас були необхідні документи для виставлення вимог щодо відшкодування витрат і компенсації, а в разі відмови авіакомпанією — для подання позову до суду. Написати таку претензію Ви можете самостійно або звернутися в юридичну компанію.

Для тих, хто дочитав цю статтю до кінця, нагадуємо, що авіаквиток — це договір між пасажиром і авіакомпанією. Тому жоден туристичний агент або оператор не має права виступати від Вашого імені і вимагати компенсацію, це виключно Ваше право.

Стаття підготовлена ​​на основі ст. 104 – 107 Повітряного кодексу України, розділу XVI Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, Монреальської конвенції, за матеріалами http://dreamtravel.com.ua/.

Організація та проведення виставок, ярмарків

 

Експоцентр Вінницької ТПП – більше 20 років успішного досвіду з організації та проведення виставок і ярмарків.

Начальник експоцентру – Кулаков Юрій Олександрович
E-mail: expo@cci.vn.ua
Телефон: +38 (0432) 52-59-52

Кінопрокат

 

Кінотеатр ім. М. Коцюбинського

Зав. сектору кіно – Фашмухова Анжела Артемівна
Телефон: +38 (0432) 52-59-53
Автоінформатор: +38 (0432) 52-59-78