Вiнницька торгово - промислова палата
Мапа сайту
(0432) 53-00-07
Головна » Послуги » Захист бізнесу » Засвідчення форс-мажорних обставин
Засвідчення форс-мажорних обставин

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (Force Majeure) – це надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

До таких обставин відносяться: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Вищезазначений перелік обставин не є вичерпним.

Не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

На підтвердження настання форс-мажорних обставин видається Сертифікат (в певних договорах, законодавчих і нормативних актах згадується також як висновок, довідка, підтвердження) про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – документ встановленої ТПП України форми, виданий ТПП України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством, умовами договору (контракту, угоди тощо) та затвердженим Регламентом.

Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) видається українською або російською мовою, за бажанням заявника. Відповідно до заяви зацікавленої сторони сертифікат може бути видано додатково іноземною мовою (мовою договору, контракту, угоди).

ТПП України веде єдиний Реєстр сертифікатів, виданих ТПП України та регіональними ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та Реєстр уповноважених осіб.

У випадку настання тимчасової перешкоди для регіональної ТПП щодо виконання своєї функції із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема, відсутність фахівця, окупація території, настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), дану функцію виконує ТПП України або, за її дорученням, інша регіональна торгово-промислова палата, найближча за розташуванням або за спеціалізацією.

 

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили)

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у ст.14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” в редакції від 02.09.2014р., а також визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на зобов’язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими нормативними актами.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за заявою суб’єкта господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями.

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договорними зобов’язаннями.

Заява на засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) подається за підписом керівника підприємства, організації або за його дорученням довіреною особою. В заяві вказуються наявність за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом встановлених зобов’язань, передбачений ними термін, обсяги і умов и їх виконання, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), початок їх виникнення і термін дії, які на думку зацікавленої сторони унеможливили виконання цих зобов’язань.

Окремо, у випадку наявності, в заяві вказуються передбачені договором (контрактом) або нормативним актом обставини, що звільняють сторони від відповідальності, перераховані події, які сторони погодилися вважати (або нормативний акт встановлює) форс-мажорними, орган країни, що засвідчує/підтверджує факт настання обставин форс-мажору; термін повідомлення сторони про їх настання, які саме зобов’язання за договором (контрактом) не можуть бути виконані внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

До заяви додаються наступні документи:

  1. належним чином (за підписом відповідальної особи і печаткою заявника) завірена копія договору, контракту, угоди тощо (з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, якщо такі були укладені), копія нормативного акту, яким передбачено зобов’язання, документ, що підтверджує його періодичність, термін настання, обсяг;
  2. дані заявника про обсяг виконаних зобов’язань за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акту органів державної влади;
  3. дані заявника про невиконані зобов’язання за договором, контрактом, угодою тощо або відповідно до акту органів державної влади, які неможливо виконати через настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
  4. документ, що підтверджує повідомлення іншої сторони про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
  5. оригінали документів компетентних державних органів, що підтверджують факт обставин, на які посилається заявник, день їх настання.

Такими документами можуть бути: довідки ГМЦ про погодні умови, протоколи (рішення) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній (районній) державній адміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією, акти про пожежу, підтвердження Міністерства охорони здоров’я щодо настання епідемії, підтвердження МО, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк, і т.п.

Суб’єкти господарювання – сільгоспвиробники разом із письмовою заявою надають такі документи:

  • довідки Гідрометцентру про погодні умови (оригінали);
  • акти, затверджені управлінням агропромислового розвитку РДА, про загибель або пошкодження сільськогосподарських культур внаслідок несприятливих погодних умов (оригінали);
  • розрахунки прямих збитків;
  • інші документи державних органів, які підтверджують факт загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур.

Тягар доведення настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) несе заявник/зацікавлена особа. Заявник/зацікавлена особа також несе повну вiдповiдальнiсть за достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних тощо, вірність завірених нею копій згідно з чинним законодавством України.

Заява підлягає розгляду в термін 7 (сім) робочих днів з дня надання заявником всіх необхідних документів.

Зацікавлена особа може замовити терміновий розгляд її заяви.

Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

Неналежне та неповне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників та/або ненадання документів, передбачених у цій заяві, є підставою для залишення заяви без розгляду з повідомленням про це заявника письмово.

Тарифи на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) затверджуються Президією ТПП України або регіональної палати і передбачають звичайний, терміновий порядок розгляду заяви і видачі сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та/або видачу сертифікату додатково іноземною мовою, за бажанням заявника.

При терміновому порядку розгляду заяви і видачі сертифікату вартість послуги визначається з урахуванням коефіцієнту “2”.

При видачі сертифікату додатково іноземною мовою застосовується коефіцієнт “1,5”.

При терміновому порядку розгляду заяви і видачі сертифікату додатково іноземною мовою вартість послуги визначається з урахуванням коефіцієнту “3”.

​ ​

Послуга надається відділом правового забезпечення.
E-mail: urist@adm.cci.vn.ua
Телефон: (0432) 52-59-51

Версія для друку
Версія для друку